تبدیل

تبدیل ضد انفجار یکی از اتصالات ضد انفجار به شمار می آید که شامل آداپتور ضد انفجار) (Female > Male و ردیوسر ضد انفجار(Male > Female) می باشد. تبدیل ضد انفجار از پرکاریردترین اتصالات ضد انفجار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می باشد. زمانی که گلند ضدانفجار متناسب کابل است اما رزوه ها متناسب یکدیگر نیستند به ویژه در شرایطی که با کمبود زمان اجرایی مواجه هستیم بهتر است از ردیوسر ضد انفجار یا آداپتور ضد انفجار استفاده گردد.