سنسور غیرتماسی

سنسورهای غیرتماسی سنسورهایی هستند که با فاصله از جسم و بدون اتصال با آنها عمل میکند.
به عنوان مثال با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و با ارسال سیگنال الکتریکی باعث باز و بسته شدن کنتاکت های یک رله شوند.
یا اینکه این سنسور با دریافت و محاسبه طول موج امواج مادون قرمز متساعد از جسم مورد نظر و تبدیل آنها به سیگنال های خروجی استاندارد می تواند دمای آن سطح مورد نظر را در یازه ای گسترده برای شما محاسبه کند.