ترموستات جیوه ای سماوری ٣٠ الی ١١٠ درجه

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس