ترموستات سماوری 50 تا 300 درجه KAEM ترک

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس