ترموستات سماور برقی 20 لیتری

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس