دیمر صنعتی تک فاز

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس