سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس