فنر دماغ گیر ماسک

تجهیزات ضد افجار، صنعتی، برقی و حرارتی ولتاپارس